Zorgeloos en veilig online reserveren
 Persoonlijke klantenservice
 Groot aanbod in binnen- en buitenland

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

1.1 A-Vakanties beheert de vakantie websites, waarop aan internetgebruikers de mogelijkheid wordt geboden om in verband met het huren van een vakantieaccommodatie, zijnde een vakantiewoning, hotel, pension, appartement, bed & breakfast of andere vakantieaccommodatie in contact te treden met de betreffende eigenaar, beheerder, verhuurder of aanbieder.
1.2 In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
 • A-vakanties: de beheerder van de vakantie websites, gevestigd aan het Goilberdingerdijk 45A, 4106 LC te Culemborg, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 55155057;
 • huurder: de natuurlijke persoon die via de website(s) in contact treedt dan wel wenst te treden met een verhuurder of een vakantiewoningenaanbieder;
 • verhuurder: de eigenaar of beheerder van een vakantieaccommodatie die deze wenst te verhuren;
 • vakantiewoningenaanbieder: een rechtspersoon of natuurlijk persoon die in verband met zijn werkzaamheden een advertentie plaatst op de website, zoals, maar zeker niet beperkt tot,: zakelijke bemiddelaars en beheerders, makelaars, hoteleigenaren, verhuurders van appartementen en vakantiewoningen, bed & breakfast en pensionhouders;
 • adverteerder: een rechtspersoon of natuurlijk persoon die een advertentie plaatst op de vakantie websites;
 • klant: de verhuurder of eigenaar vakantiewoning, de vakantiewoningenaanbieder, makelaar of bemiddelaar die middels de website(s) met A-Vakanties een overeenkomst sluit;
 • gebruiker: de huurder of de klant die gebruik maakt van de diensten die op de website(s) worden aangeboden;
 • overeenkomst: de overeenkomst tussen de gebruiker en A-Vakanties;
 • de adverteerder: de natuurlijk persoon of rechtspersoon die met A-Vakanties een overeenkomst sluit tot het plaatsen van advertenties op de website(s);
 • de websites: de websites www.nederlandlastminutes.nl, www.lastminutesvakantiehuizen.nl, www.nederland-vakantie.nu en www.bed-and-breakfast.nl;
 • vakantieaccommodatie: een accommodatie die voor een korte of lange periode als vakantiebestemming verhuurd wordt zoals vakantiehuizen, caravans, hotelkamers, pensions, bed and breakfast en andere accommodaties.

Artikel 2 Algemeen

2.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor alle diensten die worden aangeboden op de websites en iedere overeenkomst tussen A-Vakanties en de gebruiker waarop A-Vakanties deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard.
2.2 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de gebruiker, hoe ook genaamd, wordt hierbij door A-Vakanties uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.
2.4 Indien van bepaalde, bij deze algemene voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkende bedingen zijn overeengekomen, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige op de overeenkomst van kracht. Overeengekomen afwijkingen gelden nimmer voor meer dan één overeenkomst.
2.5 Indien één of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. A-Vakanties en de gebruiker zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3 Verantwoordelijkheid voor links op de website

De website(s) kunnen links bevatten naar andere websites dan in artikel 1.j genoemd. A-Vakanties kan geen permanente controle uitoefenen op die andere websites, noch enige verantwoordelijkheid aanvaarden inzake de inhoud ervan. A-Vakanties kan voor deze inhoud niet aansprakelijk worden gesteld.

Artikel 4 De diensten

De diensten op de website worden niet aangeboden aan personen die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt.

Artikel 5 Klachten en verjaring

5.1 Klachten over de diensten welke worden aangeboden op de website kunnen worden gemeld bij: A-Vakanties, Goilberdingerdijk 45A, 4106 LC te Culemborg, tel: 0345-506847, e-mail: info@a-vakanties.nl
5.2 Klachten worden door A-Vakanties binnen 30 dagen afgehandeld. Indien afhandeling van een klacht binnen de termijn van 30 dagen onverhoopt niet mogelijk is, zal de gebruiker op de hoogte worden gesteld van de vertragingsduur.
5.3 Alle aanspraken jegens A-Vakanties die niet binnen 1 jaar na hun ontstaan bij A-Vakanties zijn ingediend, vervallen door verjaring.

Artikel 6 Aansprakelijkheid

6.1 De inlichtingen en diensten die op de website voorkomen, kunnen technische onjuistheden en/of tikfouten bevatten. A-Vakanties is niet aansprakelijk voor dergelijke onjuistheden en/of fouten.
6.2 A-Vakanties streeft ernaar de diensten 7 dagen per week en 24 uur per dag toegankelijk te houden, maar kan de toegang onderbreken, onder meer voor onderhoudswerken, updating en/of om enig andere technische reden.
6.3 A-Vakanties kan nooit garanderen dat de gegevens op de website correct zijn. A-Vakanties zal er alles aan doen om de juistheid van deze gegevens zo consistent mogelijk te houden. Invloeden van buitenaf door bijvoorbeeld hackers is altijd mogelijk en kan leiden tot verstoorde gegevens. A-Vakanties is niet aansprakelijk voor deze verstoorde gegevens.
6.4 A-Vakanties is niet aansprakelijk voor virussen of spam die de gebruiker heeft ontvangen doordat hij gebruik heeft gemaakt van de website, tenzij A-Vakanties te kort is geschoten in haar verplichting tot het naar redelijkheid beveiligen van de website.
6.5 Het gebruik van de website geschiedt voor rekening en risico van de gebruiker. A-Vakanties staat op geen enkele wijze in voor de geschiktheid van de website voor welk doel of gebruik dan ook.
6.6 A-Vakanties is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade, daaronder begrepen gederfde winst.
6.7 A-Vakanties kan niet garanderen dat de vakantiewebsites 24 uur per dag online zijn
6.8 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van A-Vakanties of haar ondergeschikten.

Artikel 7 Overmacht

In geval van overmacht is A-Vakanties niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij de gebruiker ontstane schade, behoudens en voor zover A-Vakanties als gevolg van de overmachtsituatie een voordeel heeft gehad dat zij bij correcte nakoming niet zou hebben gehad.

Artikel 8 Geheimhouding

8.1 A-Vakanties en de gebruiker zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn.
8.2 Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak, A-Vakanties gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en A-Vakanties zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is A-Vakanties niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de gebruiker niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 9 Intellectuele eigendom

De teksten, foto's, beelden, (data)banken, handels- en domeinnamen, merken en logo's op de website zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten en behoren toe aan A-Vakanties of aan de verhuurders of aan de vakantiewoningenaanbieders of aan diens licentiegevers. Het is strikt verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van A-Vakanties de informatie op de website op te slaan (uitgezonderd die informatie die benodigd is om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

Artikel 10 Diverse onderwerpen

10.1 Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst, tenzij de gebruiker na het sluiten van de overeenkomst de gelding van een herziene versie van de algemene voorwaarden heeft aanvaard.
10.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
10.3 Op elke overeenkomst tussen A-Vakanties en de gebruiker is Nederlands recht van toepassing.
10.4 Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de gebruiker en A-Vakanties zullen bij uitsluiting berecht worden door de in Nederland bevoegde rechter binnen wiens rechtsgebied de vestigingsplaats van A-Vakanties is gelegen. De gebruiker heeft 1 maand de tijd nadat A-Vakanties zich schriftelijk jegens de gebruiker op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

BIJZONDERE BEPALINGEN VOOR HUURDERS

Artikel 11 Positie van A-Vakanties

11.1 Via de website(s) kan een huurder in contact treden met een verhuurder . Het gebruik van de website(s) is voor eigen risico van de huurder. Elke beslissing tot het huren van een vakantieaccommodatie als resultaat van op de website verkregen informatie is voor de volledige verantwoordelijkheid van de huurder.
11.2 De huurder erkent dat A-Vakanties op generlei wijze betrokken is bij de huurovereenkomst tussen de huurder en de verhuurder dan wel bij de (reis)overeenkomst tussen de huurder en de vakantiewoningenaanbieder en dat de website als passieve online doorgever van informatie fungeert.
11.3 A-Vakanties is op geen enkele wijze jegens de huurder verantwoordelijk voor het gedrag, uitingen, informatie verstrekkingen, etc., van een verhuurder of een vakantiewoningenaanbieder.

Artikel 12 Huurovereenkomst tussen huurder en verhuurder

12.1 Bij de totstandkoming van een huurovereenkomst tussen de huurder en de verhuurder gelden de eventueel aanwezige algemene voorwaarden van de verhuurder. De algemene voorwaarden van A-Vakanties maken geen onderdeel deel uit van de bovengenoemde huurovereenkomst. Dit is een huurovereenkomst tussen de huurder en de verhuurder.
12.2 Indien een verhuurder zich niet houdt aan de huurovereenkomst die hij heeft gesloten met de huurder, is dat een zaak tussen de huurder en de verhuurder.

Artikel 13 (Reis)overeenkomst tussen huurder en vakantiewoningaanbieding

13.1 Bij de totstandkoming van een (reis)overeenkomst tussen de huurder en de vakantiewoningenaanbieder gelden de eventueel aanwezige algemene voorwaarden van de vakantiewoningenaanbieder. De algemene voorwaarden van A-Vakanties maken geen onderdeel deel uit van deze (reis)overeenkomst. Dit is een (reis)overeenkomst tussen de huurder en de vakantiewoningenaanbieder.
13.2 Indien een vakantiewoningenaanbieder zich niet houdt aan de (reis)overeenkomst die hij heeft gesloten met de huurder, is dat een zaak tussen de huurder en de vakantiewoningenaanbieder.

Artikel 14 Persoonsgegevens

14.1 A-Vakanties draagt er zorg voor dat de verzameling van de persoonsgegevens voldoet aan de Wet bescherming persoonsgegevens.
14.2 In elke elektronische commerciële boodschap of nieuwsbrief welke naar de huurder wordt verstuurd, wordt de huurder gewezen op de mogelijkheid zich af te melden voor dergelijke boodschappen en brieven.

Artikel 15 Aansprakelijkheid

15.1 A-Vakanties is niet aansprakelijk voor onjuistheden in fotografisch materiaal van de vakantiewoningen, beschrijving van een vakantieaccommodatie en andere omschrijvingen die op de website worden weergegeven, die is aangeleverd door een verhuurder, bemiddelaar dan wel door een vakantiewoningenaanbieder. Indien de huurder er zeker van wil zijn dat de informatie op de website over een vakantieaccommodatie juist is, dient de huurder of koper zelf contact op te nemen met de desbetreffende eigenaar, verhuurder, makelaar, bemiddelaar of vakantiewoningenaanbieder.
AV is niet aansprakelijk voor onjuistheden in fotografisch materiaal van de vakantiewoningen, beschrijving van een vakantiewoning en andere omschrijvingen die op de website worden weergegeven, die is aangeleverd door een verhuurder.
Foto's en beschrijvingen van de vakantieverblijven en bestemmingen op deze website zijn zo zorgvuldig mogelijk weergegeven en opgesteld. Ze zijn bedoeld om u een reëel beeld te geven van de werkelijkheid. Deze informatie en foto's worden door huiseigenaren aangeleverd welke persoonlijk verantwoordelijk zijn voor een juiste weergave. A-Vakanties acht zich niet aansprakelijk voor foto's waar auteursrechten op rusten en voor fouten of onjuistheden in omschrijvingen en foto's.

Artikel 16 Aanvragen inlogcode

16.1 Om gebruik te kunnen maken van de diensten van de website dient de verhuurder via de website een inlogcode aan te vragen. De verstrekte inlogcode is strikt privé en vertrouwelijk, en mag niet met anderen worden gedeeld.

Artikel 17 Account aanmaken

17.1 Om gebruik te kunnen maken van de diensten van de website dient de vakantiewoningenaanbieder een account aan te maken. Het account dient aangemaakt te worden via de website. De vakantiewoningenaanbieder dient alle informatie en gegevens die tijdens van het aanmaken het account worden gevraagd te verstrekken.
17.2 Na het aanmaken van het account ontvangt de vakantiewoningenaanbieder een inlogcode. De verstrekte inlogcode is strikt vertrouwelijk.

Artikel 18 Advertentie plaatsen

18.1 De klant kan een advertentie plaatsen door het online formulier in te vullen. Het formulier dient volledig en naar waarheid te worden ingevuld.
18.2 A-Vakanties is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke gegevens die zij van de klant ontvangt. A-Vakanties zal de gegevens slechts gebruiken voor het doel waarvoor ze verstrekt zijn.
18.3 A-Vakanties zal de door de klant verstrekte gegevens zoveel mogelijk controleren en zal bij twijfel inlichtingen inwinnen.
18.4 De klant is verplicht, indien zich wijzigingen in de gegevens dan wel omstandigheden voordoen deze wijzigingen onverwijld door te geven.
18.5 Indien de klant te kort is geschoten in het nakomen van zijn verplichtingen, is A-Vakanties gerechtigd zijn account te deactiveren, waardoor het voor de klant niet meer mogelijk is om gebruik te maken van de diensten van de website.
18.6 De klant kan via zijn account de advertentie wijzigen en verwijderen.

Artikel 19

19.1 Alle verbintenissen van A-Vakanties voortvloeiende uit de overeenkomst zijn inspanningsverbintenissen.
19.2 A-Vakanties zal de werkzaamheden naar beste vermogen en als zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren. A-Vakanties kan evenwel niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat.

Artikel 20 Duur van overeenkomst

Bij het invullen van het online formulier bepaalt de klant voor welke termijn hij de overeenkomst aangaat. Na het verstrijken van deze termijn eindigt de overeenkomst van rechtswege. De overeenkomst wordt door A-Vakanties niet automatisch verlengd.

Artikel 21 Betaling

21.1 De klant dient eenmalig een bedrag te betalen voor de aangeboden diensten. Dit bedrag is afhankelijk van de termijn en het aantal advertenties waarvoor de overeenkomst is aangegaan. De prijzen staan op de website vermeld.
21.2 Betaling kan op de volgende wijzen geschieden: a. middels Ideal; b. middels Machtiging.
21.3 De klant kan pas een advertentie plaatsen op het moment dat A-Vakanties het factuurbedrag heeft ontvangen.

Artikel 22 oneigenlijk gebruik van de website

22.1 De klant zal in het bijzonder geen informatie met gebruikmaking van de website verspreiden die:
a. in strijd is met nationale en internationale wetgeving;
b. in strijd is met de goede zeden of met de geest van handelen en gedragsregels die gelden op het internet;
c. de rechten van derden schenden;
d. het gebruik van internet door anderen kan beïnvloeden of verhinderen;
e. schade kan toebrengen aan, of kwetsend of discriminerend kan zijn ten opzichte van anderen.
22.2 Indien de klant zich schuldig maakt aan het genoemde in lid 1 van dit artikel, dan is A-Vakanties gerechtigd het account van de klant te deactiveren.

Artikel 23 Positie van A-Vakanties

23.1 De klant erkent dat A-Vakanties de website slechts ter beschikking stelt aan verhuurders, vakantiewoningenaanbieders, makelaars, bemiddelaars, eigenaren vakantiewoningen en aan internetgebruikers die geïnteresseerd zijn in het huren van een vakantieaccommodatie, dat A-Vakanties op generlei wijze betrokken is bij de overeenkomst en dat de website als passieve online doorgever van informatie fungeert.
23.2 De klant erkent dat A-Vakanties het recht heeft de aangeleverde informatie en gegevens van de vakantiewoning redactioneel te bewerken en/of in te korten, teneinde te bewerkstelligen dat de plaatsing op de website voldoet aan de daaraan door A-Vakanties gestelde (redactionele) eisen.
23.3 De klant erkent dat A-Vakanties het recht heeft de advertentie van de klant van de website te verwijderen indien klanten of derden misbruik maken van de website, er sprake is van andere onregelmatigheden of van technische storingen, ongeacht de oorzaak daarvan.
23.4 Indien de klant een dusdanige wanprestatie heeft geleverd of anderszins handelingen heeft verricht waarbij de belangen van de huurders in het geding komen, dan kan A-Vakanties de advertenties van de klant met onmiddellijke ingang van de website verwijderen en zijn account deactiveren.
23.5 A-Vakanties is gerechtigd een advertentie, zonder opgaaf van redenen, aan te passen, te verwijderen of onzichtbaar te maken. A-Vakanties zal de in de regel de adverteerder hiervan op de hoogte stellen maar is dat niet verplicht.

Artikel 24 Verplichtingen van de adverteerder

24.1 De adverteerder is gehouden de aangeboden vakantieaccommodatie naar waarheid te omschrijven.
24.2 De adverteerder is gerechtigd tot het plaatsen van fotomateriaal op de website.
24.3 De informatie die door de adverteerder op de website wordt geplaatst of in daarop volgend contact wordt verstrekt, dient rechtstreeks verband te houden met het verhuren van de vakantieaccommodatie De adverteerder mag de website niet gebruiken als algemeen communicatiemiddel of om diensten en/of producten van de verhuurder in het algemeen aan te prijzen tenzij dit schriftelijk overeengekomen is met A-Vakanties
24.4 De adverteerder dient de advertentie te plaatsen in de rubriek welke het meest verband houdt met de vakantiewoning.
24.5 Het is niet toegestaan voor dezelfde vakantieaccommodatie op dezelfde website meerdere advertenties te plaatsen. Dubbele advertenties op dezelfde website kunnen door A-Vakanties verwijderd worden.
24.6 De adverteerder is verplicht er per omgaand zorg voor te dragen dat informatie over de vakantieaccommodatie wordt aangepast zodra zich wijzigingen hebben voorgedaan.
24.7 Indien de adverteerder niet voldoet aan zijn verplichtingen verwoord in dit artikel, dan is A-Vakanties bevoegd de advertentie met onmiddellijke ingang van de website te verwijderen.

Artikel 25 De huurder

25.1 De huurder bepaalt zelf met welke verhuurder dan wel vakantiewoningenaanbieder hij een huurovereenkomst dan wel (reis)overeenkomst wil afsluiten.
25.2 A-Vakanties oefent geen enkele invloed uit op de keuze van de huurder. A-Vakanties is dan ook op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade en/of gederfde winst doordat de huurder geen huurovereenkomst dan wel (reis)overeenkomst sluit met de klant.
25.3 Informatie en/of bevestigingen worden door de klant rechtstreeks aan de huurder verstrekt. A-Vakanties is dan ook niet aansprakelijk voor het niet of niet geheel of verkeerd aankomen van de informatie en/of bevestiging.

Artikel 26 Vrijwaring

26.1 De klant vrijwaart A-Vakanties voor alle aanspraken van derden, daaronder mede begrepen overheden, die verband houden met de door de klant geplaatste advertentie. Deze vrijwaring brengt met zich mee dat de klant op verzoek van A-Vakanties voor eigen rekening de verdediging in gerechtelijke en andere procedures waarin A-Vakanties door derden betrokken wordt op zich zal nemen of zal ondersteunen, en dat de klant alle schade en kosten zal vergoeden, die samenhangen met zulke aanspraken van derden.
26.2 De klant vrijwaart A-Vakanties voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de klant verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

Artikel 27 Gebruik van gegevens van huurder of(potentiële) kopers

Het is de klant alleen toegestaan gebruik te maken van via de website verkregen (persoons)gegevens met het oog op het sluiten van een mogelijke huurovereenkomst, (reis)overeenkomst of koopovereenkomst. Gebruik voor enig ander doel is verboden, waaronder:
a. het verzenden van (ongevraagde) e-mail(s), waarvan de inhoud van algemene dan wel commerciële aard is;
b. het verzamelen van e-mailadressen

Artikel 28 Aansprakelijkheid

A-Vakanties kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van door de klant toegepaste inlogcode. A-Vakanties kan er dan ook niet verantwoordelijk voor worden gesteld dat ongeautoriseerde derden gebruik maken van de inlogcode van de klant.

Artikel 29 Ontbinding

29.1 A-Vakanties is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
a. de klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
b. na het sluiten van de overeenkomst A-Vakanties ter kennis gekomen omstandigheden goede grond te vrezen geeft dat de klant de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond te vrezen bestaat dat de klant slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
29.2 Voorts is A-Vakanties bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

Artikel 30 beveiliging en internet

A-Vakanties zal passende beveiligingsmaatregelen nemen om de website te beschermen tegen de risico's van onbevoegde toegang tot of wijziging, vernietiging of verlies van de door de klant via de website ingevoerde gegevens, maar A-Vakanties kan ter zake geen garantie geven.

Algemene voorwaarden versie 28 april 2016.